- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


 Pôvodný stav
                V tomto výkrese je zakreslené všetko, čo sa v danej záhrade (priestore) nachádza pri našej prvej  návšteve – od objektov (aj  susedných), hraníc pozemkov, vstupov, komunikácií, spevnených plôch a trávnych plôch, ornej pôdy, pôvodné porasty aj ich torzá.  Veľmi dôležité je zakreslenie rôznych šácht, studní, vzdušných vedení a inžinierskych sietí. Ich polohu je potrebné vedieť najmä pri výkopových prácach a výsadbe vzrastlých stromov. Výkres môže obsahovať aj inventarizáciu drevín, t.j. zakreslenie a označenie všetkých pôvodných drevín a porastov, určenie druhov, veľkosti, zdravotného stavu, spoločenskej hodnoty a perspektívnosti. Dreviny sú určené buď na ponechanie (+ ošetrenie), presadenie alebo odstránenie (v 1. alebo v 2. fáze) vo vhodnom období. Prvky a spevnené plochy sú takisto určené na ponechanie , preloženie alebo odstranenie. Veľmi dôležité je aj zakreslenie pôvodného výškopisu a topografie terénu. Tieto údaje sú nápomocné napr. pri výpočte objemov navážok, vzájomnom prevýšení plôch pri terasovaní, výpočte schodíšť, sklonu rámp, odvodnení plôch a pod. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky