- marcizahrada

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Postup pri vypracovaní projektu:
 1. Prvé stretnutie so zákazníkom, spravidla na záujmovom pozemku, spoločná obhliadka terénu, rozhovor o predstavách a požiadavkách, vyplnenie dotazníka, dohodnutie obchodných podmienok.
 2. Vytvorenie fotodokumentácie, zakreslenie súčasného stavu spoločne s polohopisnými, prípadne výškopisnými kótami, inventarizácia pôvodných drevín. Poskytnutie geometrického plánu, plánu domu a podobnej výkresovej dokumentácie je vítané. Veľkú pozornosť venujeme aj susedným objektom – vrhanie tieňa počas dňa, rušivé elementy, výhľady a pod.
 3. Vypracovanie predbežných návrhov. V tejto fáze sa jedná o priestorovo-kompozičné štúdie, ktorých náplňou je rozmiestnenie hmôt a prvkov v priestore. Neuvažujeme o žiadnych konkrétnych druhoch stavebných a rastlinných materiálov.
 4. Konzultácia so zákazníkom, odsúhlasenie konečnej podoby návrhu. Určenie konkrétnych druhov stavebných a rastlinných materiálov.
 5. Vypracovanie konečnej podoby návrhu. Súčasťou projektu je aj výkaz výmer stavebného  a rastlinného materiálu.
 6. Projekt je zákazníkovi odovzdaný v tlačenej i digitálnej forme.     
                                                                                                                                                                        
Vypracovanie kompletného projektu nie je podmienkou. Množstvo výkresov a stupeň vypracovania záleží od súčasného stavu záhrady ale i od požiadaviek zákazníka.

Stanovenie ceny projektu:
Cena projektu je individuálna, závisí od:
 1. Plochy záhrady
 2. Svahovitosti terénu (rovina, mierny svah, svah)
 3. Miery zastúpenia jednotlivých výkresov v projekte
 4. Množstva a náročnosti jednotlivých stavebných a vegetačných prvkov
 5. Špecifických požiadaviek zákazníka

Cena projektu sa stanoví pred jeho vypracovaním na základe predchádzajúcich faktorov. V cene projektu je započítaný terénny prieskum, zameranie a zakreslenie súčasného stavu, konzultácie, samotný projekt, doprava a tlač.

        Späť
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky